the side effects of drugs

Skip to content

Objects 1

 

העבודות נעשו מאז שנת 2005, כששותפות יצירה פאזה דיזין אטלייה, יחד עם אנטון זובטוב, נכנסה לפסק זמן. בכלל, חיי השתנו מאז מקצה לקצה: הוכם בית ספר נקודת מגוז“, שקיים כבר שלוש שנים, והתגרשתי, התחתנתי בשנית, נולדו כבר שני ילדים, בן ובת מיכאל ונעמי.