the side effects of drugs

Skip to content

papa כיסא קשה עורף וכיסא

פיודור בזובוב

כיסא “Papa” וכיסא קשה עורף“.

 

 

הכיסאות, הדגמים המוקטנים והרישומים

הוצגו בתערוכת ראש בקירשהתקיימה

בבית האומנים בתלאביב באוגוסט 2006

 

 

זוג הכיסאות הזה הוא יצירה אחת.

כל אחד מן השניים מסמל תחום אחר.

כל כיסא הוא אובייקט עצמאי ובו בזמן

אותם השניים הם גורמים משלימים

ומתקיימית אפילו טוב יותר כסידרה.

 

Papa Chair” הוא כיסא דוערכי,

דבר שמתבטא חזותית בכך שהמוצר

הוא אסימטרי ובעל שתי חזיתות שונות.

כל חזית נושאת משמעות וויזואלית

ושימושית שונה. חזית אחת עם משענת

ליד היא של כורסא ומתפקדת כמעין

מחיצה. חזית זאת מסתירה מאחורייה

כיסא עם חזית שונה ומאוד קונטרסטית

לזאת של הכורסא. כמו כן המוצר ניזון

מכורסא מאוד מסויימת ללא שם של

מרסל ברוייר משנת 1936 ובכך נוצר

הקשר היסטורי ברור ליצירה כולה.

 

Papa Chair” מוצב בצד הקונספטואלי

של הסידרה ומהווה מעין חזון מחד,

ומאידך כיסא “קשה עורף” עשוי

באוריינטצייה מאוד מוצרית ומסמל את

הרובד היותר ראציאונלי בסידרה.

קשה ערוףהוא כיסא פשוט, לא מרופד

ומתאפיין בסימטרייה מוחלטת.

 

בין שני האובייקטים קיימת קירבה

משפחתית ברורה ואחד הוא המשך

הפיתוח של השני.