the side effects of drugs

Skip to content

תערוכת אוסף הצעצועים – נקודת מגוז 2009

פיודור בזובוב

תערוכת אוספי צעצועים –

חיילים, מכוניות, אקדחים.

התערוכה הוצגה בפברואר 2009

בתערוכה זו הצגתי את אוסף הצעצועים שלי.

חלק גדול מהאוסף הוא חיילים, מכוניות ואקדחי

צעצוע תוצרת ברהמ.

ברהמ לא קיימת יותר, היא מעין אטלנטיס

ועבורי היא בעיקר עולם הילדות שאבד.

האוסף הוא גם מאוד מקיף ומשקף כמעט את

כל מה שיצרו בתחומים האלה ברחבי האימפרייה.

חלק מחייליםעשוי על ידי פסלים מקצועיים

בצורה היפרראליסטית ויוצר בעשרות אלפים ואולי

אפילו מיליוני חתיכות.

בשל כל הסיבות האלה האוסף הוא בהחלט בעל

ערך היסטוריאוגרפי, טכנולוגי ופיסולי.

תפקידי כאן, היה למיין את האוספים, לבנות

ולעצב את התערוכה, בעצם להיות אוצר.

אני רואה את התערוכה הזאת כחוליה ברצף של

פעילות אומנותית ועיצובית שלי.